ОДРЖАНА ВАНРЕДНА СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Аутор:Марина Ст. Јанковић

Уочи скупштинског заседања, одржана је ванредна седница Општинског већа. Председавао је Бобан Ђуровић. Разматрано је једанаест тачака.

У оквиру дневног реда нашло се и неколико нацрта решења и одлука  о отуђењу делова катастарских парцела ради исправке граница парцела, као и о покретању поступка прибављања и отуђења земљишта путем размене између Општине и приватних лица.  Скупштини општине предлаже се да донесе Одлуку о изради Плана генералне регулације Врњачке Бање 2023-2030 којим се обухвата подручје седишта општине као и делови Врњаца, Руђинаца, Липове и Новог Села. План нарочито садржи: границу Плана и обухват грађевинског подручја; поделу простора на посебне целине и зоне; план претежне намене земљишта по зонама и целинама; регулационе линије улица и површина јавне намене и грађевинске линије за зоне за које није предвиђена израда плана детаљне регулације;план нивелације; трасе, коридоре и капацитете за саобраћајну, водопривредну, електроенергетску, гасну и телекомуникациону инфраструктуру; вертикалну регулацију; правила уређења и правила грађења по зонама и целинама; зоне за које се обавезно доноси план детаљне регулације са роком за израду тих планова; локације за које се ради урбанистички пројекат; рокове за израду плана детаљне регулације са обавезно прописаном забраном градње нових објеката и реконструкције постојећих објеката, до усвајања плана; мере заштите културно-историјских споменика и заштићених природних целина; инжењерско-геолошке услове и мере енергетске ефикасности изградње.

У даљем току седнице чланови Већа разматрали су аутентично тумачење Плана генералне регулације Врњачке Бање за постављање инфраструктурног објекта трафостанице у односу на грађевинску линију као и аутентична тумачења текстуалног дела ПГР у односу на примену посебних правила грађења за зону центра Ц2 и предела Гоч за део Гоча који припада Општини Врњачка Бања.

Одобрена је молба за одобрење буџетске резерве Културном центру за манифестацију – Прву европску смотру фолклора дијаспоре и за Дане Индије који ће бити организовани у мају ове године. Одобрена су и недостајућа средства за Туристичку организацију која су намењена промовисању планине Гоч.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on skype
Skype
Share on email
Email
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on skype
Share on email
ПОВЕЗАНИ ЧЛАНЦИ