ОДРЖАНА 26. РЕДОВНА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА

Аутор:Даниел Цоковић

Двадесет шеста седница Скупштине општине која је одржана 30. новембра у Великој сали зграде Општине одликовала се добром организованошћу и високим степеном сагласности одборника. Седницу је водио Иван Радовић, председник Скупштине општине. Отварајући седницу констатовао је да присуствујe 19 одборника, довољно за одлучивање. Уследило је усвајање записника са претходне седнице, предложена је допуна Дневног реда, који је затим и усвојен.

Прва тачка дневног реда је била та у оквиру које је било потребно изгласати Решење о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2024. годину. На територији Општине Врњачка Бања одређено је тринаест зона за утврђивање пореза на имовину, у зависности од комуналне опремљености и опремљености јавним објектима, саобраћајној повезаности са централним деловима Општине Врњачка Бања, односно са радним зонама и другим садржајима. Прописано је да јединица локалне самоуправе дужна да објави акт којим се утврђују просечне цене одговарајућих непокретности у зонама до 30. новембра сваке текуће године, на начин на који се обављају њени општи акти. Послове утврђивања, наплате и контроле изворних локалних јавних прихода из члана 6. Закона о финансирању локалне самоуправе, чију стопу, односно начин и мерила за утврђивање висине износа доноси СО Врњачка Бања, у складу са законом, обавља Одсек локалне пореске администарције Општинске управе Општине Врњачка Бања. На основу овог Решења, утврђена је просечна цена одговарајућих непокретности на основу цена остварених у промету истих у периоду од 1. октобра 2022. до 30. септембра 2023., те како је дошло до повећања цена непокретности, увећаће се и порез на имовину. Решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу Општине Врњачка Бања, а примена почиње од 1. јануара 2024. године. Решење ће бити објављено на интернет страници Општине Врњачка Бања.

    Заменик председника Општине, Иван Џатић обраћа се одборницима

Наредна тачка дневног реда била је резервисана на доношење Одлуке о покретању процеса израде Програма развоја туризма Рашког и Моравичког округа 2023-2028. године. Дана 13.11.2023. године Општина Врњачка Бања је потписала Уговор са Кабинетом министра за равномерни регионални развој за суфинансирање овог пројекта. Програм ће представљати стратешки инструмент развоја туризма, економског развоја, и са њима повезаног друштвено-социјалног развоја, локалног и регионалног развоја, развоја културе и образовања, унапређења животне средине и развоја комплементарних делатности, као што су трговина, пољопривреда, грађевинарство и др. Програм ће дефинисати ресурсе и атракције наведених округа, као и опште услове за унапређење туризма. Циљ документа је да омогући јасан путоказ стратешког развоја дестинације и након 2028. године. Пројектом ће се дефинисати циљеви и приоритети развоја туризма и утврдити програми и мере који ће се реализовати како би се достигли постављени циљеви и омогућило позиционирање Рашког и Моравичког округа као дестинација велнес и спа туризма са елементима активног одмора у контексту одрживог развоја. За суфинансирање пројекта Општина Врњачка Бања од Министарства за равномерни регионални развој добила је 2.800.000 динара, а њено учешће је 700.000 динара.

Одборници су дали сагласност и на Уговор о регулисању међусобних односа у циљу израде техничке документације и извођења радова на комуналној инфраструктури у зони изградње аутопута Е761 Појате-Прељина на деоници 5:Медвеђа-Врњачка Бања и на деоници 6:Врњачка Бања-Врба. Уговорне стране су Општина Врњачка Бања, Коридори Србије ДОО Београд и ЈП за обављање комуналне делатности „Белимарковац“ Врњачка Бања. Пројекат изградње аутопута Е761 ,Појате-Прељина („Моравски коридор“) препознат је као пројекат изградње и реконструкције јавне линијске саобраћајне инфраструктуре од посебног значаја за Републику Србију.

Коридори Србије као инвеститор изградње аутопута Е761, Појате-Прељина, овим уговором преузимају обавезу организовања и координирања израде техничке документације и извођења радова на предметној комуналној инфраструктури у зони аутопута, укључујући и  сношење трошкова предметних услуга и радова кроз реализацију Комерцијалног уговора.  ЈП „Белимарковац“ биће задужено за надгледање радова која ће по Комерцијалном уговору да изводе Коридори Србије. Након завршетка радова и њиховог пријема Коридори Србије су дужни да да по окончању извођења радова на предметној комуналној инфраструктури, Општини Врњачка Бања предају предметне објекте са комплетном техничком документацијом.

Општина Врњачка Бања је инвеститор објеката предметне комуналне инфраструктуре на коју се односи предмет уговора, у смислу прописа који регулишу област планирања и изградње, што ће бити наведено у техничкој документацији која се израђује за потребе извођења радова на предметној комуналној инфраструктури, као и у исходованој документацији надлежних органа за потребе реализације предметног пројекта (грађевинске дозволе/одобрења за извођење радова, пријаве радова, употребне дозволе и друга документација која се по закону издаје у оквиру реализације пројекта).

На седници је донета и Одлука о исплати 10.000 динара једнократне новчане помоћи ученицима средњих школа на територији Општине Врњачка Бања, а у складу са Закључком Владе Републике Србије. Овом Одлуком, Министарство за бригу о породици и демографију пренеће Општини наведена средства која ће Општина уплатити на рачуне родитеља, старатеља или хранитеља детета за које се исплаћује новчана помоћ или на рачун пунолетног ученика уколико га исти поседује. Образлажући наведену Одлуку, руководилац Одсека за финансије и буџет, Зоран Дунић апеловао је на све да читко попуне обрасце који су им достављени преко школе. Врњачке средње школе, Гимназију и Угоститељско-туристичку школу, похађа укупно 930 ученика који остварују ово право.

У даљем току седнице разматрана су и усвојена акта из имовинско-правне области, донета је Одлука о повећању основног капитала ЈП“Шуме-Гоч“ за износ од 750.000 динара. Такође, изгласана је Одлука о давању сагласности на споразум о сарадњи на реализацији пројекта „Врњачка Бања–Teen World Tourism & Culture 2023“, чиме ће се допринети видљивости Врњачке Бање на интернационалном догађају који ће се одржати у Монровији у Либерији. Крај седнице био је резервисан за питања одборника.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on skype
Skype
Share on email
Email
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on skype
Share on email
ПОВЕЗАНИ ЧЛАНЦИ