ОДРЖАНА ДЕВЕТА СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Аутор:Весна Ђорђевић

Једна од последњих седница Општинског већа у овом сазиву одржана је после празничног одмора, 7. маја, у Скупштинској сали, а у фокусу је имала финансије, планска акта за гондолу, управљање отпадом и социјално укључивање Рома и Ромкиња, као и читав низ захтева грађана.

Седница је отворена разматрањем нацрта Одлуке о завршном рачуну Општине Врњачка Бања за 2023. годину. Како је наведено у овом акту, приходи буџета остварени у 2023.  години, износили су 2, 194 милијарде динара, док су укупни издаци  били  2,146 милијарди динара. С обзиром да су приходи остварени са 93,5%, констатовано је да су у току 2023. године извршени сви расходи који су били планирани у тој години, а за које су преузете активности за њихову реализацију и за које се створио дужничко-поверилачки однос у роковима доспећа. Такође је истакнуто да су пројекти реализовани на основу степена спремности истих за реализацију, а код појединих пројеката реализација је  померена за наредну буџетску годину. Завршним рачуном буџета исказан је буџетски суфицит у износу од 48 милиона динара.

Члановима Већа представљен је затим нацрт Одлуке о усвајању Плана детаљне регулације „Гондола“ који је за потребе Општине Врњачка Бања израдило Предузеће за инжењеринг, консалтинг, пројектовање и изградњу „СЕТ“ Шабац. Ова иницијатива, која укључује извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину, има за циљ да дефинише детаљне смернице за изградњу гондоле, укључујући и аспекте очувања животне средине. У оквиру ове тачке дневног реда указано је да су све процедуре испуњене, те је предложено Скупштини да на наредном заседању усвоји овај акт како би се ушло у реализацију једног од најважнијих пројеката за врњачку Општину у последњих десет година, чија је вредност 60 милиона еура. Траса ширине 15 метара простираће се на четири катастарске општине, полазна станица биће код Извора „Слатина“, међустаница са највећим бројем пратећих објеката и садржаја на обронцима планине у Липови, а долазна станица код Скијалишта „Крст“ на Гочу.

У наставку седнице Веће је разматрало и нацрт Одлуке о покретању процеса ревизије Локалног акционог плана за социјално укључивање Рома и Ромкиња која има за циљ да осигура да план одговара актуелним потребама и изазовима ромске заједнице, с посебним нагласком на унапређење социјално-економског положаја ромске националне мањине.

Скупштини је на усвајање упућена и Одлука о приступању израде Локалног акционог плана управљања отпадом за период 2024-2033. године којим ће бити дефинисани  циљеви управљања отпадом на територији општине Врњачка Бања у складу са  Програмом управљања отпадом у Републици Србији и Акционим планом управљања отпадом који је саставни део Програма. Он ће, између осталог, садржати очекиване врсте, количине и порекло укупног отпада, програм сакупљања комерцијалног отпада, програм управљања индустријским отпадом, предлоге за поновну употребу, рециклажу компонената комуналног отпада, програм смањења количине биоразградивог и амбалажног отпада у комуналном отпаду, програм развијања јавне свести о управљању отпадом, локацију постројења за сакупљање отпада, третман, односно поновно искоришћење и одлагање отпада укључујући податке о локацијским условима, мере за спречавање кретања отпада који није обухваћен планом и мере за поступање са отпадом који настаје у ванредним ситуацијама, мере санације неуређених депонија и друго.

Трећом изменом Правилника о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи испуњена је законска обавеза и додата два нова радна места за буџетске ревизоре.

У наставку седнице, Веће је разматрало захтеве и притужбе грађана.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on skype
Skype
Share on email
Email
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on skype
Share on email
ПОВЕЗАНИ ЧЛАНЦИ