ОДРЖАНА 15. РЕДОВНА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Аутор:Марина Ст. Јанковић

„МИ СМО АМБАСАДОРИ ВРЊАЧКЕ БАЊЕ“

Петнаеста редовна седница СО В. Бања одржана је 13. септембра уз присуство 23 одборника. Најпре је разматран Нацрт трећег ребаланса Одлуке о буџету Општине за 2022. годину. Према речима Зорана Дунића, руководиоца Одсека за буџет и финансије, промена висине буџета износи 3,9% у односу на укупно пројектовани буџет или 77 милиона динара.

Разлози за предлагање Ребаланса Одлуке о буџету су: промена пројекција појединих планираних прихода и примања на основу остварења буџета до 18. августа 2022. године; распоред новопројектованих прихода на апропријације код корисника буџетских средстава у складу са приоритетима из концепта политике локалне власти као и уамњење појединих апропријација за које се процењује да неће бити реализоване до краја ове године и укључивање промена које су настале на сопственим приходима и расходима индиректних корисника буџетских средстава као и на приходима и расходима из осталих извора.

Према исказаном тренду у правих осам и по месеци у 2022. години извршена је корекција висине појединих планираних прихода буџета који су се остварили изнад динамике која је уобичајена за остварење прихода у овом периоду године за буџет општине Врњачка Бања, на основу дугогодишњих временских серија, изнад 60%.

Добронамерне сугестије о ефикаснијем убирању прихода, у дискусији, изнео је одборник Родољуб Џамић. Критички осврт уз подсећање на чињенице које сведоче о прогресивном расту и високом нивоу инвестиција, као и све већим улагањима у друштвени живот врњачке Општине који су обележили протеклих десетак година, уз апострофирање да је Општина Врњачка Бања једна од најактивнијих општина у Србији, изнео је Бобан Ђуровић, председник Општине. Ђуровић је подсетио присутне на део постигнутих успеха и достигнућа, на резултате континуираног рада и ангажовања. Он је позвао на виши ниво одговорности и учинка одборника СО, директора јавних предузећа, на друштвену одговорност врњачких фирми, као и сваког појединца, јер „ми смо амбасадори Врњачке Бање“. Афирмација и напредак Врњачке Бање општи је интерес.

Ребаланс је усвојен са закључком који је предложио председник општине, Бобан Ђуровић. Наведеним закључком се обезбеђују средства ОШ „Бане Миленковић“ у износу од 2,5 милиона динара како би се створили услови за увођење једносменске наставе.

Уз ребаланс, одборници су усвојили и извештај о остварењу прихода и извршењу расхода општинског буџета за прву половину 2022. године где је констатован буџетски суфицит од готово 70 милиона динара. Просечно остварење прихода у наведеном периоду је изнад динамичког плана, односно 53%. Порез на зараде, као најзначајнији приход буџета, остварен је око динамичког просека, што представља добар показатељ привредних активности на територији Општине Врњачка Бања. Следећи по значају и по остварењу је порез на имовину који бележи веома добро остварење у првих шест месеци од 51,9%. И порез на капиталне трансакције остварен је са 56,9% од плана.

У наставку седнице разматране су одлуке из имовинско-правне области, међу којима и одлука која се односи на прибављање и отуђење земљишта путем размене између Општине Врњачка Бања и Српске православне цркве непосредном погодбом. Овом одлуком, Општина у јавну својину прибавља земљиште на Црквеном брду где је Стаза патријарха Павла, део Улице Омладинска стаза – од Гимназије до Дома ученика, део парцеле поред Дома ученика и пут до Пицерије „Мастер“ у ширини  од 3,5 метара.

Како Савет МЗ Подунавци није заседао дуже од три месеца, одборници су донели Одлуку о распуштању Савета ове Месне заједнице и  Одлуку о изменама Одлуке о образовању изборне комисије и другостепене изборне комисије за спровођење избора за чланове савета месних заједница Општине Врњачка Бања.

Скупштина је именовала Дејана Павловића за координатора задуженог за припрему и реализацију мера унапређења људских и мањинских права Рома и Ромкиња у Општини Врњачка Бања и донела Одлуку о покретању процеса израде Локалног акционог плана за социјално укључивање Рома и Ромкиња у врњачкој Општини. Циљ је да се побољша социјално-економски положај ромске националне мањине, уз пуно уживање мањинских права и да се оствари њихова већа социјална укљученост у све сегменте друштва у локалној заједници, и то кроз идентификацију проблема припадника ромске мањине, као и дефинисање активности и мера којима би се деловало на узроке идентификованих проблема. Ова акта омогућавају да се развију капацитети органа локалне самоуправе са циљем ефикасног старања о остваривању и заштити права лица ромске националности и делотворно укључе представници ромске заједнице у поступке осмишљавања и спровођења активности и мера и остваривања гарантованих људских права на рад, становање, образовање, социјалну и здравствену заштиту.

У наставку седнице усвојена је Измена одлуке о повећању основног капитала Јавног предузећа за обављање комуналне делатности „Белимарковац“  Врњачка Бања и Одлука о повећању основног капитала Јавног предузећа за превоз путника и транспорт робе „Нови Аутопревоз“ Врњачка Бања.

Одборници су усвојили Одлуку о покретању поступка реализације успостављања допунских мрежа станица, односно метеоролошких и хидролошких станица које успоставља орган локалне самоуправе, на иницијативу предлагача, Удружења грађана „Гочки круг“. Усвојена је и Одлука о успостављању система енергетског менаџмента Општине Врњачка Бања и Одлука о покретању процеса израде Програма енергетске ефикасности општине Врњачка Бања за период 2022-2025. и План енергетске ефикасности у Општини за буџетску 2023. годину. Задатак Програма је повећање енергетске ефикасности и коришћења обновљивих извора енергије на територији врњачке Општине кроз избор и дефинисање оптималних мера којима ће се остварити циљеви, уштеде, односно начини финансирања и реализација предложених мера.

Скупштина је у даљем току седнице дала сагласност на акта јавних предузећа и установа и годишњи извештај о раду друштва „Региони Краљево“ доо за 2021. годину. За ВД директора ЈП „Борјак“ именован је Новак Лутовац. Још један мандат директора Општинске стамбене агенције поверен је Браниславу Бежановићу, а Иван Дуњић именован је за директора ЈП „Нови Аутопревоз“.

Седница је завршена постављањем одборничких питања.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on skype
Skype
Share on email
Email
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on skype
Share on email
ПОВЕЗАНИ ЧЛАНЦИ