OДРЖАНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА

Аутор:Марина Ст. Јанковић

У Великој сали Општине Врњачка Бања 8. новембра одржана је презентација уписа мастер студија на Економском факултету у Крагујевцу. Проф. др Марко Славковић презентовао је присутнима програм мастер студија  на смеру – Финансијски менаџмент у јавној управи.

Према речима Јасмине Трифуновић, руководиоца Одсека за послове органа Општине В. Бања,  врњачка Општина успешно сарађује са Економским факултетом Универзитета у Крагујевцу, са жељом да кадрови кроз мастер студије стекну знања и вештине из различитих области економије, да развију креативне способности у решавању економских проблема и остваре професионални успех.

У нajнoвиjeм прoцeсу aкрeдитaциje студиjских прoгрaмa дoшлo je дo знaчajнe мoдeрнизaциje и унaпрeђeњa сaдржaja постојећих модула и увођења потпуно нових модула у складу са актуелним достигнућима у економској науци и потребама тржишта рада.

У академској понуди Факултета су три студијска програма мастер академских студија:

Студијски програм Економија и пословно управљање (звање мастер економиста), са 10 модула: Економска политика и развој, Међународна економија, Финансије и банкарство, Ризик и осигурање, Рачуноводство и пословне финансије, Маркетинг, Међународни менаџмент, Менаџмент у туризму, Иновације и технолошко предузетништво, и Менаџмент у јавном сектору; Студијски програм Пословна информатика (звање мастер пословни информатичар), са 2 модула: Електронско-пословање и Вештачка интелигенција у пословању и  Студијски програм Финансијски менаџмент јавне управе (звање мастер економиста).

Студeнти бирajу Maстeр aкaдeмскe студиje нa Eкoнoмскoм фaкултeту у Крaгуjeвцу збoг: Примeнe индивидуaлнoг мeнтoрскoг приступa, висoкe eфикaснoсти студирaњa, фoкусa нa прaктичним знaњимa, обaвeзнe стручнe прaксe, мoдeрнизoвaнoг нaстaвнoг плaнa, флeксибилнoсти у нaчину рaдa, и прилaгoђeнoсти студeнтимa кojи нe живe у Крaгуjeвцу.

Уписом на студијске програме мастер академских студија стиче се могућност даљег научно-стручног образовања и продубљивања знања из области економских наука. Стечена знања и вештине омогућавају запослење у компанијама, финансијским институцијама, агенцијама за консалтинг и маркетинг, јавним институцијама, али и развијање сопственог бизниса.

Школарина је 114.000 динара, од тога из буџета Општине покрива се 70%, а студент плаћа 30%, уз могућност на више рата.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on skype
Skype
Share on email
Email
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on skype
Share on email
ПОВЕЗАНИ ЧЛАНЦИ