ОДРЖАНА 30. РЕДОВНА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Аутор:Даниел Цоковић

Последња 30. редовна седница Скупштине Општине у актуелном сазиву, одржана је 17. маја. Најпре је усвојен Записник са претходне седнице, а пред  одборницима се нашло десет тачака дневног реда.

О нацрту Одлуке о завршном рачуну Општине Врњачка Бања за 2023. годину, коју је Скупштина једногласно усвојила, детаљније податке изнео је руководилац Одсека за финансије и буџет, Зоран Дунић. По његовим речима, приходи буџета остварени у 2023. години, износили су 2,194 милијарде динара, док су укупни издаци били 2,146 милијарди динара. С обзиром да су приходи остварени са 93,5%, констатовано је да су у току 2023. године извршени сви расходи који су били планирани у тој години, а за које су преузете активности за њихову реализацију и за које се створио дужничко-поверилачки однос у роковима доспећа. Такође је указано да је завршним рачуном буџета исказан буџетски суфицит у износу од 48 милиона динара, а да је на основу података које је објавио Републички завод за статистику о висини прихода буџета јединица локалне самоуправе по глави становника Општина Врњачка Бања на 13 месту у Србији.

У наставку седнице, начелник Општинске управе, Славиша Пауновић представио је нацрт Одлуке о усвајању Плана детаљне регулације „Гондола“. Ова иницијатива, која укључује извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину, дефинише детаљне смернице за изградњу гондоле, укључујући и аспекте очувања животне средине. Почетна станица гондоле биће постављена код Хотела „Слатина“, док ће крајња бити у непосредној близини ски стазе „Крст“ на Гочу. Наглашено је и да ова инвестиција отвара нов концепт развоја, као и да представља један од два најкапиталнија пројекта у општини Врњачка Бања. Након краће дискусије, Скупштина је усвојила овај акт.

Председник Општине Врњачка Бања, Бобан Ђуровић, истакао је да пројекат изградње „Гондоле“ представља пројекат од великог општег интереса за врњачку локалну самоуправу, али и пројекат од великог интереса за регион и који ће у корак са изградњом ауто-пута представљати епохални развој читавог краја.

 – Наша локална самоуправа кроз пројекат изградње „Гондоле“ добиће степен одрживости и трајности у самом туризму. Уколико не постоје велике инвестиције европског и светског карактера не само по вредности већ и по садржајности, нећемо бити конкурентни. Почетна станица јесте на локацији која је проблематична, али Општина Врњачка Бања ће заједно са државом платити одређену цену за имовину која се одузима људима по тржишним ценама колико та имовина вреди у тим зонама. Већи део „Гондоле“ пролази кроз земљиште којим газдују ЈП „Шуме Гоч“, што је добро и неће бити проблема око поступка експропријације и постављања стубова. Завршна станица на Гочу је једина могућа пројектована станица на том простору, све остало би повећавало инвестиције. Ту смо на приватном простору, колико буде потребно за излазну станицу толико ће се експропријисати и адекватно платити или ће се на зони где ће бити дозвољена градња дозволити развој тог простора. Овај пројекат даје живот и нова плућа Врњачкој Бањи у смислу довођења нових гостију и туриста и то треба да буде наш поносан пројекат о којем смо деценијама маштали. Имамо срећу што је држава стала иза нашег пројекта чиме имамо једну сигурност пројекта, рекао је Ђуровић.

    Председник Ђуровић говори о значају пројекта „Гондола“

Одборник из редова Јединствене Србије, Војислав Вујић, истакао је да ће пројекат изградње „Гондоле“ представљати један од два најкапиталнија пројекта која су се десила у Врњачкој Бањи током последњих тридесет година.

– Порука свим људима који имају недоумица око „Гондоле“, а то је мали број људи који се налазе на почетној и крајњој станици је да нико неће остати ускраћен за примања или да ће им се обесмислити вредност имовине и земљишта који поседују, рекао је Вујић.

Пред одборницима се нашао и нацрт Одлуке о покретању процеса ревизије Локалног акционог плана за социјално укључивање Рома и Ромкиња. Ова ревизија, по речима Небојше Алимпића, руководиоца Одсека за локални економски развој, има за циљ да осигура да план одговара актуелним потребама и изазовима ромске заједнице, те унапређење социјално-економског положаја ромске националне мањине. Ревизија обухвата неколико кључних елемената: процену ефикасности, идентификацију нових потреба, укључивање заједнице, постављање нових циљева и приоритета и побољшање механизама праћења и евалуације. Циљ је и да се оствари већа социјална укљученост Рома у све сегменте друштва у локалној заједници, а кроз идентификацију потреба припадника ромске мањине на територији општине Врњачка Бања и дефинисање активности и мера којима би се деловало на узроке идентификованих проблема. Наглашена је и потреба да се развију капацитети органа локалне самоуправе са циљем ефикасног старања о остварењу и заштити права лица ромске националности и делотворно укључе представници ромске заједнице у поступке осмишљавања и спровођења активности мера и остваривања гарантованих људских права на рад, становање, образовање, социјалну и здравствену заштиту.

Скупштина је усвојила и Одлуку о приступању израде Локалног акционог плана управљања отпадом за период 2024-2033. године. Овим планом биће дефинисани циљеви управљања отпадом на територији општине Врњачка Бања у складу са Програмом управљања отпадом у Републици Србији за период 2022 – 2031. године и Акционим планом управљања отпадом који је саставни део Програма. Локални план доноси се за период од 10 година и ревидира на сваких пет година. Он ће, између осталог, садржати очекиване врсте, количине и порекло укупног отпада, програм сакупљања комерцијалног отпада, програм управљања индустријским отпадом, предлоге за поновну употребу, рециклажу компонената комуналног отпада, програм смањења количине биоразградивог и амбалажног отпада у комуналном отпаду, програм развијања јавне свести о управљању отпадом, локацију постројења за сакупљање отпада, третман, односно поновно искоришћење и одлагање отпада укључујући податке о локацијским условима, мере за спречавање кретања отпада који није обухваћен планом и мере за поступање са отпадом који настаје у ванредним ситуацијама, мере санације неуређених депонија, и др. У циљу припреме Локалног плана управљања отпадом на територији општине Врњачка Бања који ће обухватити целокупну територију Општине образује се и радна група за припрему Плана као повремено радно тело Скупштине општине Врњачка Бања.

Пред одборницима се нашла и тачка дневног реда у оквиру које је било потребно донети одлуку о прибављању и отуђењу земљишта путем размене између Општине Врњачка Бања и привредног друштва „VS Energy“ доо из Новог Београда и „Yu Profing Company“ доо из Београда.

Скупштина је усвојила и Одлуку о усвајању локалног акционог плана запошљавања Општине Врњачка Бања за 2024-2026. годину. Њиме се дефинишу циљеви и приоритети политике запошљавања и утврђују програми и мере који ће се реализовати како би се достигли постављени циљеви и омогућило одрживо повећање запослености.

Секретарка Скупштине, Тијана Диздар упознала је одборнике о Одлуци Бањског одбора на основу које је расписан Конкурс за подношење предлога за доделу јавних признања и награда поводом Дана Општине Врњачка Бања, те да је Конкурс отворен до 24. маја.
На крају седнице, Скупштина је дала сагласност на акта Регионалног центра за управљање комуналним отпадом „Регион Краљево“ доо.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on skype
Skype
Share on email
Email
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on skype
Share on email
ПОВЕЗАНИ ЧЛАНЦИ