Наредба Општинског већа – Мере штедње електричне и топлотне енергије

Аутор:Редакција

Општинско веће Oпштине Врњачка Бања, на ванредној седници одржаној телефонским путем 15.9.2022. године, донело је Наредбу у циљу смањења потрошње електричне и топлотне енергије у објектима Општинске управе Oпштине Врњачка Бања, јавних предузећа и друштава капитала које су основали, друштава капитала, агенција и установа чији је оснивач Општина Врњачка Бања и установа из области образовања на територији општине и другим објеката у јавној својини за које трошкове енергије плаћа јединица локалне самоуправе.
У оквиру мера штедње електричне енергије, наређује се правним лицима одговорним лицима у правним лицима односно управљачима:

I Јавним осветљењем
1. Јавном расветом, да приступе спровођењу мера штедње јавне расвете постављене на улицама, трговима и другим објектима уз поштовање минимално безбедностно оправданог нивоа, смањењем потрошње електричне енергије за 33%. у односу на исти месец претходне године – Примена мере почев од 15.09.2022. године:
2. Да и даље поступају у складу са наредбом Председника општине Врњачка Бања бр. 312- 25/22 од 02.09.2022. године донетом у складу са закључком Владе РС 05. број 06- 6831/2022 од 27.08.2022. године. Наредбом је наложено да правни субјекти из става 1 ове наредбе искључе, односно да не користе спољашњу декоративну расвету на зградама, односно објектима, које они користе почев од 02.09.2022. године, са којим даном су у складу са налогом и доставили списак објеката односно зграда којима управљају, а на којима је искључена спољашња декоративна расвета.
3. Спроведу ограничење рада декоративне и друге расвете на споменицима културе, билбордима и светлећим реклама и монтажним објектима. Примена мере почев од 15.09.2022. године:
4. Коришћење декоративне новогодишње расвете, због немогућности временског ограничења трајања исте на максимално 4 часа ( из техничких разлога), дозвољава се само у периоду од 26.12 2022,године до 14.01.2023. године. Примена мере почев од 15.09.2022. године;
5. Ограничење рада расветом спортских хала, школских сала и отворених спортских терена, отказивање свих вечерњих тренинга спортских екипа који се одржавају после 19 часова, док се за тренинге у периоду до 19 часова може користити само 50 % инсталиране расвете, односно минимум потреба – Примена мере почев од 15.09.2022. године;
6. Ограничити рад рефлектора у спортским објектима на спортским приредбама на минимум потреба са тенденцијом одигравања током дневне светлости. Ограничење не важи једино за званичне утакмице тимова. – Примена мере почев од 15.09.2022. године:

II Објектима
Дужност одговорних лица у правним лицима односно управљачима објеката које користе да увођењем мера штедње најкасније од 15.09.2022. године смање потрошњу електричне и топлотне енергије за 15%, у односу на исти месец претходне 2021/2022. године и то применом мера:
1. Од својих запослених одредити лица која ће се старати о смањењу потрошње енергије, у складу са доле наведеним препорукама, применом учесталих контрола током радног времена, а посебно по истеку радног времена, са циљем смањење потрошње за 15% у односу на исти месец прошле године.
2. Увести дужности за запослене:
– Да прилагоде радни простор тако да се коришћење електричне енергије сведе на најнижу могућу меру, а да се након завршетка радног времена, исто мора искључити, као и рачунари и рачунарска опрема, сем рачунара који врше запис видео надзора;
– Не користити осветљење у унутрашњим просторијама и канцеларијама у јавним зградама у периоду када има довољно дневне светлости, не постављати тамне завесе и предмете који заклањају природну светлост од прозора, дању не спуштати ролетне, радне столове поставити тако да запослени могу да користе дневну светлост;
– Не користити грејалице и друга грејна тела која користе електричну енергију. Непридржавање наведених мера, сматраће се тежом повредом радне обавезе.
3. Забранити коришћење грејалица и других грејних тела која користе електричну енергију;
4. Гашење осветљења након радног времена у просторијама у којима нико не борави.
5. Прилагодити радни простор и ходнике тако да се коришћење електричне енергије сведе на најнижу могућу меру, а да се након завршетка радног времена, исто мора искључити, као и рачунари и рачунарска опрема, сем рачунара који врше запис видео надзора;
6. Не користити осветљење у унутрашњим просторијама и канцеларијама у јавним зградама у периоду када има довољно дневне светлости, не постављати тамне завесе и предмете који заклањају природну светлост од прозора, дању не спуштати ролетне, радне столове поставити тако да запослени могу да користе дневну светлост;
7. Објекти/просторије који се загревају/догревају могу у просторијама имати температуру највише до 22 степена С;
8. Најкасније до 15.10.2022. године, тамо где то није учињено, обичне живине сијалице заменити лед расветом;
9. Информисати запослене о мерама и препорукама за штедњу енергије;
10. Да се припреме краткорочни планови мера уштеде са роковима реализације по месецима, као и планиране уштеде енергије по свакој мери и да планове до 15.09.2022. године доставити Министарству рударства и енергетике до 15.09.2022. године;
11. Извештаје о реализацији плана, разлозима за одступање од задатих уштеда, проблемима спровођењу мера, као и активностима за превазилажење проблема, достављати једном месечно до 12-тог у месецу организационој јединици Општинске управе за послове енергетике, путем мејла и званично на адресу Општинска управа општине Врњачка Бања, Одсек за привреду и друштвене делатности, Крушевачка 17, Врњачка Бања, у циљу достављања Министарству рударства и енергетике до 15. у месецу;
12. Редовно спроводити обавезе по основу система енергетског менаџмента у складу са Законом о енергетској ефикасности и рационалној употреби енергије и пратећим подзаконским актима;
У складу са могућности финансирања средствима буџета, програма пословања или финансијског плана, као и обезбеђењем средстава из других извора и донација:
13. Заменити старе прозоре у радним просторијама новим ПВЦ прозорима ради смањења вентилације, инсталирати интелигентне системе за управљање потрошњом енергије;
14. Уложити у побољшање енергетске ефикасности у смислу промене енергетски ефикасних прозора, побољшања изолације, побољшања енергетске ефикасности система грејања и хлађења;
15. Постављање соларних панела и соларних колектора на кровове;
16. Прећи са грејања на електричну енергију на други вид грејања, а уколико није могуће, где је спроводљиво треба прећи на грејање путем топлотне пумпе, односно на инверторске сплит системе;
Непридржавање наведених мера, сматраће се тежом повредом радне обавезе.
Као одговорна лица за поштовање наредбе одређују се начелник Општинске управе општине Врњачка Бања, директори: јавних предузећа и друштава капитала које су основали, друштава капитала, агенција и установа чији је оснивач Општина Врњачка Бања и установа из области образовања на територији општине и других имаоца објеката у јавној својини за које трошкове енергије плаћа јединица локалне самоуправе.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on skype
Skype
Share on email
Email
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on skype
Share on email
ПОВЕЗАНИ ЧЛАНЦИ