ВАНРЕДНО ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Аутор:Марина Ст. Јанковић

Ванредна седница Општинског већа одржана је 25. октобра, а председавао је Бобан Ђуровић. Поред бројних одлука Скупштини је упућена на усвајање и важна Одлука о изменама и допунама Одлуке о саобраћају на територији Општине Врњачка Бања којом се дисциплинује деловање инвеститора, односно извођача грађевинских радова, са циљем да се заустави оштећивање и нарушавање амбијента саобраћајне инфраструктуре.

Инвеститор радова пре почетка извођења радова на раскопавању коловоза и тротоара дужан је да Општини уплати локалну комуналну таксу за раскопавање коловоза, тротоара или трупа пута као и депозит у висини стварне вредности пута пре извођења радова на предметној локацији уз јасно дефинисану дужину и ширину коловоза, тротоара или трупа пута на којој се врше радови. Инвеститори су дужни да врате у првобитно стање раскопане или оштећене површине коловоза и тротоара. Законски је предвиђено да је локална самоуправа дужна да ствари у јавној својини користи на начин којим се обезбеђује ефикасно вршење њихових права и дужности као и рационално коришћење и очување тих ствари. Непоштовање ове Одлуке резултираће подношењем прекршајних пријава инвеститорима.

На седници је разматран нацрт другог ребаланса Одлуке о буџету за 2023. годину. Разлог за предлагање ребаланса је потреба да се изврши нова пројекција прихода у текућој години на основу извештаја о остварењу буџета за првих девет месеци. Нова пројекција је дала као резултанту увећање плана буџета за 73 милиона динара, односно за 3,2% у односу на усвојени буџет. Такође је указана и потреба да се изврши прерасподела на расходној страни буџета, у складу са реализацијом активности. Ова прерасподела извршена је у обиму од 110.753.000 динара.

    Иван Радовић, Иван Џатић, Бобан Ђуровић, Ивана Јовановић

У оквиру Извештаја о остварењу прихода и извршењу буџета Општине Врњачка Бања за првих девет месеци укупни текући приходи буџета износили су 1.588.158.082 динара, а укупни текући расходи на нивоу извршења буџета износили су 1.499.818.242 динара. Укупно остварење прихода буџета Општине Врњачка Бања за девет месеци у текућој години, у односу на годишњи план, износи 69,8%, што је и очекивано у овом периоду. Порез на зараде као најзначајнији приход буџета бележи остварење око динамичког просека. Следећи по значају је порез на имовину, као и допринос за уређење грађевинског земљишта и порез на капиталне трансакције. Порез на приходе од самосталне делатности остварен је у извештајном периоду са 80,1% што је знатно изнад планске динамике. Испод планиране динамике је приход по основу продаје имовине. Учешће прихода који су се остварили испод динамичког плана је релативно смањено, те се укупно посматрано, остварење прихода и примања у извештајном периоду може оценити као добро.

Одлука о располагању посебним деловима стамбене зграде за колективно становање у јавној својини Општине Врњачка Бања уређује поступак и начин утврђивања права на поновни закуп на одређено време и откуп 20 стамбених јединица у насељу Дубоки поток. Станови су израђени како би се решила стамбена потреба избеглица у оквиру Регионалног стамбеног програма – Стамбени програм у Републици Србији – потпројекат 7 који су заједно реализовали Општина Врњачка Бања и Комесаријат за избеглице и миграције Републике Србије, уз финансијску подршку Европске уније као највећег донатора.

У циљу идентификовања проблема, препознавања групе са великим ризиком од незапослености, ублажавања негативних економских и социјалних последица изазваних Ковидом – 19 и осмишљавања мера активне политике запошљавања којима би се деловало на узроке проблема и тиме смањиле разлике у погледу ризика од незапослености, Веће је разматрало Одлуку о покретању процеса израде локалног акционог плана запошљавања Општине Врњачка Бања за 2024-2025. годину. Кључна питања којима ће се овај акциони план бавити су: какво је стање на тржишту рада у локалној заједници, шта је утицало на такво стање, какве су перспективе, које су мере на располагању, као и који ће ефекти бити присутни. Ради ефикасне и квалитетне примене овог плана биће именован Локални савет за запошљавање за носиоца израде наведеног документа.

Током седнице разматрана је Одлука о усвајању Локалног акционог плана за управљање миграцијама на територији Општине Врњачка Бања 2023-2027. Разлози за доношење ове одлуке нису само унапређење положаја учесника миграција као једне од угрожених категорија грађана, већ и стварање привредног и друштвеног амбијента за успоравање одласка радно способног становништва, јачање веза са дијаспором, подстицање повратних и циркуларних миграција, као и привлачење странаца различитих образовних профила. Израдом овог плана биће створени услови да се сви проблеми решавају плански, у складу са идентификованим потребама корисника на различитим нивоима на основу доброг познавања и дефинисања приоритетних потреба и постојећих ресурса.

Чланови Већа су разматрали и предложили Скупштини да усвоји Одлуку о отпочињању поступка реализације јавног приватног партнерства за пројектовање, финансирање, изградњу и управљање јавном гаражом на територији Општине Врњачка Бања. Формираће се стручни тим за реализацију овог пројекта и предузети све неопходне радње које претходе поступку давања концесије. Тренутно је ограничен број паркинг места што ствара немогућност паркирања за становнике и посетиоце. Одобрењем концесије за изградњу јавне гараже омогућавају се додатни паркинг капацитети и унапређује тренутно стање када је реч о пружању услуге паркирања.

Веће је сагласно и са нацртом Одлуке о покретању процеса израде Локалног акционог плана за унапређење родне равноправности Општине Врњачка Бања 2024-2025. који ће допринети повећању равноправности жена и мушкараца применом политика и мера једнаких могућности, промени родних образаца и унапређењу културе родне равноправности, као и систематском увођењу родне перспективе у доношењу, спровођењу и праћењу јавних политика.

У даљем току седнице, разматрани су нацрти и решења из имовинско правне области неопходни ради исправки граница парцела и озакоњење објеката. Скупштини општине Врњачка Бања предложено је да усвоји Одлуку о усвајању Плана детаљне регулације стамбеног насеља у Липови, као и одлуке о изради стратешке процене утицаја на животну средину Просторног плана Општине Врњачка Бања и Плана генералне регулације „Гоч“ за део који припада територији Општине Врњачка Бања. Веће је дало и сагласност ЈКП „Бањско зеленило и чистоћа“ на измене и допуне ценовника овог предузећа, која омогућава повећање цена производа и услуга за 20% због повећања цене рада и цене горива.

Већници су дали сагласност на измене и допуне програма пословања за 2023. годину НБ „Др Душан Радић“, ПУ „Радост“, Спортском центру, Општинској стамбеној агенцији, Туристичкој организацији и Културном центру.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on skype
Skype
Share on email
Email
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on skype
Share on email
ПОВЕЗАНИ ЧЛАНЦИ