ОДРЖАНА ВАНРЕДНА СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Аутор:Марина Ст. Јанковић

Ванредном седницом Општинског већа председавао је Бобан Ђуровић. Разматрани су нацрти одлука о покретању поступака отуђења из јавне својине Општине В. Бања непосредном погодбом као и отуђења ради исправке граница парцела. Усвојени су извештаји о раду ПУ „Радост“, НБ „Др Душан Радић“, ОСА, Центра за социјални рад и Установе „Спортски центар“ за 2022. годину. Дата је сагласност на план рада Црвеног крста за текућу годину. У циљу благовременог и адекватног одговора и хуманитарне потребе на подручју Општине В. Бања и побољшање живота угрожених људи, Црвени крст В. Бања ће све своје расположиве капацитете усмерити у том правцу. У сарадњи са органима Општине В. Бања, Црвеним крстом Србије, надлежним Министарством за социјална питања обезбедиће се довољан број пакета животних намирница и пакета хигијене за најугроженије породице на подручју Општине, посебно у брдско-планинским подручјима.  Акције солидарности биће организоване као израз помоћи и свакодневних потреба наших грађана, посебно у обезбеђивању довољних количина крви, кроз организовање сталних акција добровољног давања крви.

Позитивно је оцењен годишњи Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Општине којим се утврђује врста и обим радова које треба извршити у 2023. години, динамика извођења радова и улагања средстава.

Предлог Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја обухвата инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава и планирани буџет за текућу годину од 5,2 милиона динара. Инвестиције се односе на набавку квалитетних грла млечних раса, набавку квалитетних грла говеда, оваца, коза и свиња које се користе за производњу меса, подизање нових или обнављање постојећих вишегодишњих засада воћака, хмеља и винове лозе, подизање и опремање пластеника за производњу поврћа, воћа, цвећа и расадничку производњу, машине, уређаје и опрему за наводњавање усева, подизање жичаних ограда, набавка нових пчелињих друштава и опреме за пчеларство. Програм предвиђа и подстицаје за промотивне активности у пољопривреди и руралном развоју са планираним буџетом од милион динара.

У даљем току седнице усвојен је закључак Савета за здравље који је предложио да се у оквиру спровођења активности на реализацији континуиране подршке развоју доступног, квалитетног и ефикасног здравственог система, са позиције буџета Општине определе средства за плаћање накнаде за становање за једног новозапосленог лекара у Специјалној болници за интерне болести В. Бања.

Чланови Већа предложили су Скупштини општине да донесе Одлуку о образовању комисије за родну равноправност. Комисија ће имати председника и два члана који се бирају из редова одборника.

Разматрана је и Одлука о усвајању локалног акционог плана за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Општини Врњачка Бања 2023-2025. Општина овим документом изражава пуну спремност за реализацију пројеката и планова који су представљени у специфичним циљевима Локалног акционог плана. Обједињавањем свих релевантних актера у локалној заједници, кроз сталне активности Институционалне радне групе, створена је могућност за координацију и активно праћење проблема, као и за реализацију циљева Локалног акционог плана. Коначни циљ коме се приближавамо кроз овај Локални акциони план, а коме Општина В. Бања у свом деловању увек тежи, јесу једнаке шансе и могућности и једнака права свих становника који живе на њеној територији.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on skype
Skype
Share on email
Email
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on skype
Share on email
ПОВЕЗАНИ ЧЛАНЦИ